Blog

Së shpejti Shqipëria me regjistër elektronik të markave e patentave

Publikuar , 12 Tetor 2018
0
Pronësia intelektuale ka qenë shpeshherë objekt i konflikteve të ndryshme gjyqësorë, për shkak të shkeljes së të drejtave të një marke. Së shpejti Shqipëria me regjistër elektronik të markave e patentave

Shumë shpejt edhe Shqipëria do të ketë një bazë të të dhënave shtetërore për Sistemin e Administrimit të Pronësisë Industriale (SAPI). Pr.vendimi që pritet të miratohet brenda vitit, parashikon krijimin e një regjistri unik (SAPI) , i cili duhet të mbledhë të dhëna të objekteve të Pronësisë Industriale të depozituar nga subjekte vendase apo të huaja të cilët duan të regjistrojnë këto objekte në Republikën e Shqipërisë, sipas legjislacionit në fuqi për Pronësinë Industriale.

Pronësia intelektuale ka qenë shpeshherë objekt i konflikteve të ndryshme gjyqësorë, për shkak të shkeljes së të drejtave të një marke. Megjithatë, sipas shifrave më të fundit, Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale ka deklaruar më herët se 1 janari 2018-1 shtator 2018 rezulton të jenë bërë të paktën 870 aplikime nga ana e subjekteve tregtare që kanë aktivitet në vendin tonë si dhe nga kompanitë e vendeve të huaja. Shifra e regjistruar për vitin aktual është më e lartë sesa e njëjta periudhë e një viti më parë kur u regjistruan 753 aplikime.

Sipas pr.vendimit, regjistri SAPI do të përmbajë:

a)  të dhënat e patentave për shpikje, modelet e përdorimit,produktet gjysmëpërçues, markat tregtare dhe të shërbimit, disenjot indrustriale, treguesit gjeografike dhe emërtimet e origjinës të aplikuara/regjistruara në Drejtorinë e Përgjithshme të Pronësisë Industriale, sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi për Pronësinë Industriale;

b)  të dhënat e patentave për shpikje, markave tregtare dhe të shërbimit, disenjove industriale, ndërkombëtare të aplikuara/regjistruara nga marrëveshjet ndërkombëtare të fushës në të cilën Republika e Shqipërisë ka ratifikuar/aderuar;

c) të dhënat që i përkasin përkasin kërkesave për regjistrimin e patentave të shpikjeve, modeleve të përdorimit, produktet gjysmëpërçues, markave, disenjove industriale, treguesve gjeografikë dhe emërtimeve të origjinës, të cilat janë refuzuar, çrregjistruar apo skaduar;

ç) të dhëna mbi çdo ndryshim në rekordet e patentave të shpikjeve, modeleve të përdorimit, produktet gjysmëpërçues, markave, disenjove industriale, treguesve gjeografikë dhe emërtimeve të origjinës të aplikuara apo regjistruara;

d)   vizatime të e patentave për shpikje, modelet e përdorimit,produktet gjysmëpërçues, disenjot industriale, si dhe paraqitjen figurative për markat tregtare, treguesit gjeografike dhe emërtimeve të origjinës;

dh)  referencat për dokumentet e skanuara, të depozituara në Drejtorinë e Përgjithshme të Pronësisë Industriale ose të lëshuara nga ajo;

e) të dhëna pëdokumentet shoqëruese/aktdhe informacione që regjistrohen, njoftoheapo depozitohenë regjistër;

ë) të gjitha dokumentat e skanuar në lidhje me kërkesat e depozituara në DPPI;

f)  të dhënat për palët, individë dhe subjekte;

g)  informacione të tjera plotësuese për procese të punës së stafit të Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale;

gj) informacion në lidhje më publikimet zyrtare të Buletinit të Pronësisë Industriale;

h) të dhëna në lidhje me klasifikimet ndërkombëtarë për objektet e Pronësisë Industriale të përdorura nga DPPI në procesin e ekzaminimit;

i)  të dhëna referuese për ndërveprimin dhe baza të dhënash të tjera;

j) të dhënat e regjistrit të përfaqësueseve të autorizuar;

k) të dhënat e regjistrit të ekspertët në Fushën e Pronësisë Industriale;

l) të dhënat e kontratave të licencave të objekteve të PI;

ll) të dhëna në lidhje me certifikatat e mbrojtjes shtesë, sipas legjislacionit në fuqi për pronësinë industriale;

m) të dhënat për pagesat e kryera për shërbimet me pagesë;

n) të dhënat e përdorueseve të sistemit SAPI;

nj)  të dhëna referuese për komunikimin me regjistrat on-line të organizmave ndërkombëtare në të cilat  Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale ka marrëveshje;

o)  të dhënat e raporteve dhe statistikave.

Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale do të jetë administratori i vetëm i Sistemit të Administrimit të Pronësisë Industriale dhe përgjegjëse  e  drejtpërdrejtë  për  strukturën  e bazës të të dhënave, anën funksionale dhe operacionale. /Monitor

LEXO EDHE:  Efekti i taksës 100% të Kosovës ndaj Serbisë në importin brendeve botërore