Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare licencoi bursën e parë shqiptare me kapital privat Biznes
Kor 6 2017