Biznes

Tatimet kërkojnë që bizneset të pajisen me certifikatën elektronike

Nga: PCWorld
Publikuar , 07 Qershor 2021
Certifikata elektronike është një nga elementët e domosdoshëm që siguron përdorimin e portalit të Faturës Elektronike dhe kryerjen e veprimeve me të. Tatimet kërkojnë që bizneset të pajisen me certifikatën elektronike

Në korrik fillon procesi i fiskalizimit për transaksionet pa para në dorë ndërmjet tatimpaguesve, efektet e këtij ligji fillojnë më 1 korrik 2021.

Ndërsa për transaksionet me para në dorë nga tatimpaguesit, pavarësisht përgjegjësisë tatimore apo qarkullimit vjetor të realizuar, efektet e këtij ligji fillojnë më 1 shtator 2021. Nga 1 janari ka filluar procesi për transaksionet pa para në dorë ndërmjet tatimpaguesve dhe organeve publike.

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve u ka kujtuar të gjithë tatimpaguesve, që do të jenë përdorues të sistemit të Fiskalizimit, që në zbatim të detyrimit ligjor, që rrjedh nga Ligji, të aplikojnë për t’u pajisur me Certifikatën elektronike, brenda afateve kohore.

Certifikata elektronike është një nga elementët e domosdoshëm që siguron përdorimin e portalit të Faturës Elektronike dhe kryerjen e veprimeve me të.

Ajo sigurohet duke aplikuar te AKSHI nëpërmjet portalit e-Albania, në linkun https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13691&fbclid=IwAR1U8dvDt4gH2nc4-29FQFzdh3njO8DDApO84u-rXoGfKjvIImaz5hDGRGs

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit është 3 ditë pune. Periudha e vlefshmërisë është 1 vit nga koha e gjenerimit të certifikatës.

Kosto është 4000 Leke në vit.

Si bëhet aplikimi

Shërbimi elektronik “Aplikim për certifikatë elektronike për projektin e fiskalizimit” mundëson pajisjen me Certifikatë Elektronike për subjektet tatimpaguese në kuadër të projektit të fiskalizimit. Kjo certifikatë digjitale është e lidhur në mënyrë unike me biznesin si entitet.

Në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.673, datë 22.11.2017, “Për Riorganizimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit”, si dhe nenit 19, ligjit nr.9980, “Për Nënshkrimin Elektronik” i ndryshuar, si dhe në mbështetje të ligjit nr.107/2015, “Për Identifikimin Elektronik dhe Shërbimet e Besuara” i ndryshuar, AKSHI zhvillon, administron, mirëmban Infrastrukturën e Çelësit Publik (PKI) dhe menaxhon Certifikatat Elektronike X.509 v3.

Për këtë shërbim nuk nevojitet dokumentacion shoqërues.

LEXO EDHE:  Sot hyn në fuqi leje dalja në e-Albania për ata që lëvizin gjatë orarit 22:00-06:00

Hapat e procedurës

– Identifikohuni si biznes në portalin e-Albania;

– Zgjidhni shërbimin “Aplikim për certifikatë elektronike për projektin e fiskalizimit”;

– Klikoni butonin “Përdor”;

– Plotësoni të dhënat e kërkuara në formularin përkatës elektronik;

– Klikoni butonin “Dërgo” në fund të formularit;

– Kërkesa do të dërgohet në Drejtorinë e Sigurisë e-Gov, sektori i fushës së PKI-së dhe do të procedohet nga specialistët e fushës së Infrastrukturës dhe Çelësave Publikë;

– Certifikata Elektronike do t’ju dërgohet në adresën e emailit që keni plotësuar gjatë regjistrimit të biznesit në portalin e-Albania (Lutemi të siguroheni që adresa e-mail e regjistruar në portal të jetë e aksesueshme në mënyrë të sigurtë nga ana juaj).

/Monitor